شواری اسلامی سفیدشهر - پورتال اطلاع رسانی شهرداری سفیدشهر

اعضای شورای اسلامی دوره ششم سفیدشهر 


اعضای شورای اسلامی سفیدشهر (دوره پنجم)

جناب آقای محمد جواد حجتی 
رئیس شورای 

جناب آقای محمد تقی باقی 
نائب رئیس شورای 

سرکار خانم فاطمه کرمانی 
منشی 

جناب آقای حسن نظری 
خزانه دار 

جناب آقای عباس قوامی

اعضای شورای اسلامی سفیدشهر (دوره چهارم )

جناب آقای محمد علی رحیمی
جناب آقای علی قربانیان
جناب آقای مهدی دستیار 
جناب آقای سعید سلیمانی
جناب آقای محمد رضا کریمی 
جناب آقای علی رشیدی (عضو علی البدل )

اعضای شورای اسلامی سفیدشهر ( دوره سوم )

جناب آقای محمد باقری 
جناب آقای حسین غلامی 
سرکار خانم زهرا گندمی 
جناب آقای احمد دانشوری 
جناب آقای حمید رضا حمامی

اعضای شورای اسلامی سفیدشهر ( دوره دوم )

جناب آقای علی رشیدی
جناب آقای عباس قوامی
جناب آقای حسن قربانپور
جناب آقای ابوالفضل باقری
جناب آقای مجید بنیادی

اعضای شورای اسلامی سفیدشهر ( دوره اول )

جناب آقای احسان پرآور 
جناب آقای اکبر کاظمی 
جناب آقای سید مهدی ساداتی 
جناب آقای محمد زیارتی
جناب آقای محمد تقی غلامی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر 

❇️ 1- شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند . وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت تعیین شده صادر نمایند.


❇️ 2- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائیهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط


❇️ 3-  نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری وسایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.


❇️ 4- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها وسازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ،آموزشی و عمرانی بنا به درخواست آنان


❇️ 5- برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط


❇️6- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی ، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط


❇️ 7- اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی ، امدادی ، ارشادی و تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف و نیز انجام آمارگیری ، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط


❇️  8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارییهای نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.


❇️ 9- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستور العملهای وزارت کشور


❇️  10- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هرشش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم وارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور
❇️ 11- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی وجامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تائید وزارت کشور و وزارت مسکن وشهرسازی 


❇️ 12-  تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریق بودجه سالانه شهرداری وموسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر
❇️ 13- تصویب وامهای پیشنهادی پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ، مدت و میزان کارمزد 


❇️ 14- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح وبا رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری


❇️ 15- تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تائید و موافقت وزارت کشور


❇️ 16- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری


❇️ 17- نظارت بر امور بهداشتی حوزه شهر 


❇️ 18- نظارت بر امور تماشاخانه ها ،سینماها و دیگر اماکن عمومی ، که توسط بخش خصوصی ،تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن تربیت ، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از آتش سوزی و مانند آن


❇️ 19- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشتی و آسایش عمومی وعمران و زیبایی شهر 


❇️ 20- نظارت بر ایجاد آرامستان ، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشتی و توسعه شهر


❇️ 21- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری 


❇️ 22- نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها ،میادین و فضای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه


❇️  23- تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابانها ، کوچه وکوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها


❇️ 24- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب ویا الصاق هر نوع نوشته و آگهی وتابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم


❇️ 25- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری وسازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها


❇️ 26- تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری 


❇️ 27- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید وفروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه


❇️  28- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه های هنری ، بازرگانی و غیره


❇️  29 - نظارت بر حسن اداره مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات ،شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری وحفظ سرمایه ، دارائی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب درآمد وهزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی واعلام موارد نقص وتخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی


❇️ 30- شورای شهر موظف است در پایان هرسال مالی صورت بودجه وهزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید ونسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان واستان ارسال نماید.


❇️ 31- واحدهای شهرستانی کلیه سازمان ها وموسسات دولتی وموسسات عمومی وغیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری را که در چهر چوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.


❇️ 32- همکاری با شورای تامین شهرستان در حدود قوانین ومقررات

 
❇️ 33- بررسی وتایید طرح  هادی و جامع شهرسازی وتفضیلی وحریم ومحدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری وارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی