جلسه شوراي امر به معرو ف و نهي از منکر - پورتال اطلاع رسانی شهرداری سفیدشهر
به گزارش روابط  عمومي  شهرداري سفيد شهر جلسه شوراي امر به معرو ف و نهي از منکر روز سه شنبه مورخ 5 ارديبهشت در محل دفتر شهردار با حضور شهردار و مسئو لين واحد هاي شهرداري و همچنين امام جما عت مسجد جامع سفيد شهر برگزار گرديد . در اين جلسه بعد  از تلا وت ايا تي  از کلام ا... مجيد رستم اماني پور شهردار سفيد شهر ضمن عرض خوش امد گويي به حا ضرين در جلسه ، شهاد ت حضر ت فاطمه ( س ) را تسليت گفته و به بيا ن اهداف اين نشست در راستاي تبيين و هماهنگي برنامه ها و سيا ست هاي کاري و ر ئو س ان پردا ختند . ايشان فريضه امر به معروف و نهي از منکررا باعث احياي واجبات دين اسلام عنوان کرد و گفت امر به معروف و نهي از منکر نبايد هيچگا ه در جامعه اسلامي مورد غفلت قرار گيرد .

امر به معروف و نهي از منکر هم مسئو ليت شر عي و هم مسئو ليت انقلا بي و سيا سي شما ست .
                                                                                               مقام معظم رهبري حضر ت ايت خامنه اي
به گزارش روابط  عمومي  شهرداري سفيد شهر جلسه شوراي امر به معرو ف و نهي از منکر روز سه شنبه مورخ 5 ارديبهشت در محل دفتر شهردار با حضور شهردار و مسئو لين واحد هاي شهرداري و همچنين امام جما عت مسجد جامع سفيد شهر برگزار گرديد . در اين جلسه بعد  از تلا وت ايا تي  از کلام ا... مجيد رستم اماني پور شهردار سفيد شهر ضمن عرض خوش امد گويي به حا ضرين در جلسه ، شهاد ت حضر ت فاطمه ( س ) را تسليت گفته و به بيا ن اهداف اين نشست در راستاي تبيين و هماهنگي برنامه ها و سيا ست هاي کاري و ر ئو س ان پردا ختند . ايشان فريضه امر به معروف و نهي از منکررا باعث احياي واجبات دين اسلام عنوان کرد و گفت امر به معروف و نهي از منکر نبايد هيچگا ه در جامعه اسلامي مورد غفلت قرار گيرد .
وي :  امر به معروف و نهي از منکر را وظيفه شرعي احاد جامعه دانست و اعلام کرد در ارگان ها و سازمانها اين مهم بر
طبق دستور العمل وظايف تعريف شده به طور ويژه در دستور کار قرار گيرد . 
در ادامه حجت الا سلام پور ايواني امام جماعت مسجد جامع سفيد شهر  ضمن عرض تسليت به منا سبت ايام شهادت دخت نبي مکرم اسلام حضرت فاطمه ( س ) فرمود . بايد انچه در مورد امر به معروف و نهي از منکر بحث مي شود در جامعه نمود عيني داشته باشد و در جامعه شاهد اثرات ان که پرر نگ شدن امر به معروف و کمرنگ شدن منکر مي باشد باشيم  وي : نگاه شهرداري به مسائله امر به به معروف و نهي از منکر در سال هاي اخير شتاب بيشتري گرفته است . ايشان اظهار داشت : توجه به فريضه امر به معروف و نهي از منکر در قران کريم و سيره ائمه  معصو مين ( ع ) نشان از تا ثير گذاري ان در بر طرف کردن بسياري از معضلات اخلا قي و اجتماعي است . وي با اشاره به اينکه در روايات و احاديث سه رسالت اقامه نماز ، تو جه به محرو مان و امر به معروف و نهي از منکر براي مسئو لان نظام تکليف شرعي است افزود : فر يضه امر به معروف و نهي از منکر در بسياري از ايات قران در درجه اول بوده و بايد مورد اهتمام ويژه قرار بگيرد . همچنين در راستاي نها دينه کردن فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر بايد شيو ه هاي بيان اين فريضه الهي بازنگري شود تا تاثير گذاري بيشتري در مردم داشته باشد . در پايان پس از بحث و تبا د ل نظر به سئو لات حاضرين در جلسه پاسخ داده شد که مورد استقبال قرار گر فت .

نظرات


ارسال نظر


سوال تصادفی 7 + 7 =

آمار بازدید