شواری اسلامی سفیدشهر - پورتال اطلاع رسانی شهرداری سفیدشهر

اعضای شورای اسلامی سفیدشهر (دوره چهارم )

جناب آقای محمد علی رحیمی
جناب آقای علی قربانیان
جناب آقای مهدی دستیار 
جناب آقای سعید سلیمانی
جناب آقای محمد رضا کریمی 
جناب آقای علی رشیدی (عضو علی البدل )

اعضای شورای اسلامی سفیدشهر ( دوره سوم )

جناب آقای محمد باقری 
جناب آقای حسین غلامی 
سرکار خانم زهرا گندمی 
جناب آقای احمد دانشوری 
جناب آقای حمید رضا حمامی

اعضای شورای اسلامی سفیدشهر ( دوره دوم )

جناب آقای علی رشیدی
جناب آقای عباس قوامی
جناب آقای حسن قربانپور
جناب آقای ابوالفضل باقری
جناب آقای مجید بنیادی

اعضای شورای اسلامی سفیدشهر ( دوره اول )

جناب آقای احسان پرآور 
جناب آقای اکبر کاظمی 
جناب آقای سید مهدی ساداتی 
جناب آقای محمد زیارتی
جناب آقای محمد تقی غلامی

آمار بازدید