شهردار سفیدشهر - پورتال اطلاع رسانی شهرداری سفیدشهر

مهندس علیرضا پشتاره، سرپرست شهرداری سفیدشهر